Agufana, Jackson K. Too, Chris W. Mukwa, Byrne P., Kenya